2022 Yılı Genel Kurul Daveti

2022 Yılı Genel Kurul Daveti

S.S.Troya Yenilenebilir Enerji Kooperatifi Yönetim Kurulu tarafından alınan 16 sayılı ve 10.03.2023 tarihli karar ile kooperatifimizin 2022 yılı olağan genel kurul toplantısının aşağıda yer alan gündemle ve aşağıda bildirilen tarih, saat ve yerde yapılmasına karar verilmiştir.

Ortakların toplantıda bizzat hazır bulunmaları veya ekte örneği bulunan vekaletnameyi tanzim etmek sureti ile tayin edecekleri (vekil olabilme vasıflarına sahip) bir vekil aracılığı ile kendilerini temsil ettirmeleri rica olunur.

2022 yılına ait bilanço, gelir gider hesapları, yönetim kurulu faaliyet raporu, denetim kurulu faaliyet raporu, kooperatif merkezimizde 10.04.2023 tarihinden itibaren incelemeye hazır bulundurulacaktır. Talep eden ortağa bilanço ve gelir gider farkı hesaplarının yönetim ve denetim kurulu faaliyet raporlarının birer suretinin verilmesi mümkündür.

Toplantı Yeri: Kemalpaşa Mah. Yalı Cad. No 59 Kat 1 (Troya Çevre Derneği) Merkez / Çanakkale
Toplantı Tarihi: 14 Nisan 2023 Cuma
Toplantı Başlama Tarihi: Saat 14.00

14.04.2023 tarihinde yapılacak toplantıda, toplantı yeter çoğunluğu sağlanamaz ise ikinci toplantı 03.05.2023 tarihinde yine aynı gündem ile aynı yerde ve saat 14.00’da yapılacaktır.
YÖNETİM KURULU

GÜNDEM
1- Açılış, yoklama.
2- Divan kurulunun oluşturulması, seçilecek divan kuruluna toplantı tutanaklarının imzalama yetkisi verilmesi
3- 2022 yılı yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması
4- 2022 yılı denetim kurulu faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması
5- 2022 yılı bilanço, gelir gider tablosunun okunması, görüşülmesi ve ayrı ayrı oylanması
6- Yönetim kurulu ve denetim kurulunun ayrı ayrı ibrası
7- 2023 yılı tahmini bütçenin hazırlanması, okunması, görüşülmesi, oylanması ve karar bağlanması
8- Kooperatifin iş kuruluş amacının gerçekleştirilmesi hususunun mevcut mevzuat açısından değerlendirilerek, kooperatifin devamı ve geleceği konusunun görüşülmesi
9- Dilek ve temenniler
10- Kapanış